WebAdmin

MailAdmin

Pomoc

Poczta

MaroNET.pl - nowoczesne rozwiązania i aplikacje dla Internetu

MaroNET.pl - nowoczesne rozwiązania i aplikacje dla Internetu

Regulamin rejestracji kont hostingowych


§ I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie maronet.pl świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę MaroNET z siedzibą w Pleszewie.
2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie maronet.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą MaroNET i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem.
3. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

 
§ II Definicje
 
Usługa
- usługa hostingowa: odpłatne udostępnianie przestrzeni dyskowej, umieszczenie serwisu WWW, konta FTP, bazy danych MySQL oraz poczty elektronicznej.
Cennik - zestawienie oferty usług wraz z cenami.
Abonament - okres na jaki została wykupiona usługa zgodnie z cennikiem.
Klient - osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
Operator - firma MaroNET z siedziba w Pleszewie, ul. A. F. Modrzewskiego 1/91, 63-300 Pleszew.
 
 
§ III. Świadczenie płatności i faktur

1. Umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie przez klienta warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie maronet.pl. Dane podane przez klienta muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
2. Rejestrujący się Klient oświadcza, że wybrana przez niego nazwa konta nie narusza praw innych osób, a ewentualne wynikłe na tym tle spory rozstrzygane będą bez udziału firmy MaroNET i poza nią.
3. Umowa zawierana jest na czas zamówionej i opłaconej Usługi.
4. Opłaty należy wnosić na konto: MaroNET, 63-300 Pleszew, ul. A.F.Modrzewskiego 1/91.
5. Zawierając umowę firmą MaroNET zobowiązuje się do świadczenia Usług hostingowych na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Zawierając umowę klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.
7. Klient otrzymuje prawo do czternastodniowego darmowego okresu próbnego testowania nowo założonego konta.
8. Świadczenie Usługi rozpoczyna się po dokonaniu zapłaty za usługę w kwocie uwidocznionej w cenniku i fakturze pro forma.
9. W przypadku nie dokonania zapłaty za Usługę najpóźniej do końca trwania czternastodniowego okresu testowego, konto zostaje zablokowane. Za dzień zapłaty uważa się dzień zarejestrowania wpływu pieniędzy na konto Dostawcy Usługi.
10. Jeżeli do ostatniego dnia trwania opłaconego abonamentu nie wpłyną na rachunek firmy MaroNET pieniądze przedłużające Usługę na następny okres, konto zostaje zablokowane. Po upływie kolejnych czternastu dni dane stanowiące zawartość konta zostają usunięte z serwera.
11. Regulamin oraz oferta wraz z Cennikiem udostępniane są klientom poprzez stronę internetową maronet.pl.
12. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym i jest zobowiązany do ich bieżącego uaktualniania.
13. Zawierając umowę Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
14. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia.
15. Firma MaroNET ma prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny
16. Za opłaty stanowiące wynagrodzenie za wykonywanie usług przez Dostawcę Usługi rozumie się opłaty wynikające z Cennika lub umowy.
 
 
§ IV. Zakres odpowiedzialności

1. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:
   a) podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
  b) korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,
  c) korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),
  d) niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,
  e)współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,
  f) informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,
  g) nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,
  h) powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:
    - stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
    - serwisów o treści erotycznej oraz "warezowej" (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie)
    - propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
    - upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
    - upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
    - zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
    - nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
    - propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
    - godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
    - naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
    - promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,
    - spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa.
  i) powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,
  j) powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,
  k) niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
    - korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail
    - korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej
    - wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając Swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę).
    - wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę
  l) nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora - w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.
  m) powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 1 GB na dobę,

2. Firma MaroNET nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania funkcji powiadamiania na SMS o dostarczonej poczcie, gdyż usługa ta uzależniona jest od Operatorów komórkowych.

 
§ IV. Zmiany w umowie 

W okresie trwania abonamentu Użytkownik może dokonać zmiany zakresu pobieranej usługi na następujących zasadach:
1. Przy rozszerzeniu Usługi z tańszej na droższą Użytkownik opłaca różnicę cen pomiędzy Usługami za pozostały do wykorzystania okres Abonamentu. Usługa droższa zostaje uaktywniona bezzwłocznie po otrzymaniu przez Dostawcę Usługi odpowiedniej wpłaty z tytułu zmiany zakresu Usługi.
2. Przy przejściu z Usługi droższej na tańszą nie przysługuje Użytkownikowi zwrot pieniędzy za nie wykorzystaną do końca Abonamentu Usługę droższą.
3. Użytkownik, który chce dokonać zmian w umowie, o których mowa w § IV ust.1,2 musi powiadomić o tym Dostawcę Usług pocztą elektroniczną na adres e-mail lub listownie.
 
 
§ V. Rozwiązanie umowy
Firma MaroNET zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi w przypadku:
 
1. podania przez klienta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się podrobionymi dokumentami.
2. umieszczania na udostępnionej klientowi przestrzeni dyskowej treści oraz materiałów niezgodnych z prawem, naruszających normy społeczne lub obyczajowe.
3. wykorzystywania serwera w celu rozprzestrzeniania spamu, treści warezowych lub treści phishingowych.
4. spowodowania niestabilności działania systemu hostingowego.
5. naruszenia postanowień Regulaminu.
6. W dniu rozwiązania umowy firma MaroNET bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane klienta znajdujące się na serwerach, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za pozostałą do wykorzystania część Abonamentu.
 
 
§ VI. Obowiązki i uprawnienia Dostawcy Usług i Użytkownika 

1. Firma MaroNET nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Użytkownika treści oraz dane, sposób wykorzystania konta, treść i zawartość przesyłanych wiadomości, jak również za jakiekolwiek szkody i skutki z tego wynikłe. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik.
2. Użytkownik jest zobowiązany nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej udostępnionej klientowi przez MaroNET treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe
3. Użytkownikowi nie wolno wysyłać masowych wiadomości o charakterze komercyjnym drogą elektroniczną (SPAM) wbrew woli adresatów.
4. Dostawca Usługi dołoży wszelkich starań co do jakości wykonywanej Usługi oraz ochrony danych znajdujących się na serwerach. Zastrzega sobie jednocześnie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi z przyczyn technicznych.
5. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
6. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną przyczyną od niego niezależną.
7. Całkowita odpowiedzialność firmy MaroNET wobec Użytkownika ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez MaroNET z tytułu świadczenia Usług na rzecz tego klienta za jeden okres rozliczeniowy.
 
 
§ VII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych przez firmę MaroNET, a także na wykorzystanie podanych przez Użytkownika danych do celów realizacji Usługi.
2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez firmę MaroNET swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
3. Firma MaroNET zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o czym klienci będą powiadomieni na stronie internetowej maronet.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy klientem a firmą MaroNET, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy MaroNET.

 
 
Hosting | Domeny | Serwery wirtualne | Konta pocztowe | Dostęp przez SSH | Hosting PHP5 | MySQL 5